leetcode-棒球比赛

说明:

你现在是棒球比赛记录员。
给定一个字符串列表,每个字符串可以是以下四种类型之一:
1.整数(一轮的得分):直接表示您在本轮中获得的积分数。

 1. “+”(一轮的得分):表示本轮获得的得分是前两轮有效 回合得分的总和。
 2. “D”(一轮的得分):表示本轮获得的得分是前一轮有效 回合得分的两倍。
 3. “C”(一个操作,这不是一个回合的分数):表示您获得的最后一个有效 回合的分数是无效的,应该被移除。

每一轮的操作都是永久性的,可能会对前一轮和后一轮产生影响。
你需要返回你在所有回合中得分的总和。

来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/baseball-game
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。

解决思路:模拟栈

public function solution($ops)
  {
    $stack = [];
    $res = 0;
    foreach ($ops as $k=>$op) {
      switch ($op) {
        case "+":
          count($stack) > 1 ? $end = end($stack) + $stack[count($stack)-2] : $end = end($stack);
          array_push($stack, (int)$end);
          $res += end($stack);
          break;
        case "D":
          array_push($stack, (int)(end($stack)*2));
          $res += end($stack);
          break;
        case "C":
          $res -= array_pop($stack);
          break;
        default:
          array_push($stack, (int)$op);
          $res += end($stack);
          break;
      }
    }
    return $res;
  }
Visits: 1548

《leetcode-棒球比赛》有2个想法

 1. 春江潮水连海平,海上明月共潮生。

  滟滟随波千万里,何处春江无月明!

  江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰;

  空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

  江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

  江畔何人初见月?江月何年初照人?

  人生代代无穷已,江月年年望相似。

  不知江月待何人,但见长江送流水。

  白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

  谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?

  可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

  玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

  此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

  鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

  昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

  江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

  斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

  不知乘月几人归,落月摇情满江树。

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注